โครงการอบรมเว็บไซต์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

     หลักการและเหตุผลสถานที่จัดกิจกรรม
ห้องฝึกอบรม Training 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559


เอกสารโครงการ

 

**login ด้วย Account ที่ใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย

 

** ผู้เข้าอบรม 1 ท่าานสามารถ ลงทะเบียนได้ 1ครั้งเท่านั้น **


พบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Tel: 02-160-1229-32

 

 

 
Course วัน / เวลา ห้อง รับ ลงทะเบียน
ประจำเดือนเมษายน (ปีงบ60) วันที่อบรม 20,21,27,28 เม.ย.60
เวลา 16.00-19.00 น.
ณ.อาคาร 31 ชั้น2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Training Room 4 20 3

 

หมายเหตุ รอบการอบรมที่มีผู้เข้าอบรมไม่ถึงสิบคนไม่สามารถเปิดอบรมได้